Какво са лични данни?

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни , лични данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко – чрез идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.) или непряк(мобилния Ви телефон, имейл или пощенският Ви адрес)Какво включва обработването на лични данни?

Обработването на лични данни включва операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства (като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин,) по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.


Цел и причини за събиране и обработка на лични данни

Судентски клуб по Роботика е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство.

Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме, съхраняваме и обработваме личните данни на нашите членове само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.

Разработили сме и сме въвели строги мерки за защита от незаконосъобразно използване на съхраняваните от нас данни.

Прилаганите мерки за сигурност и ограничен достъп до предоставените ни данни целят предотвратяване досега на трети лица до личните Ви данни, случайно повреждане, унищожаване или загубване на предоставената ни информация.

Когато, съгласно приложимото законодателство, сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи, също обработваме Ваши лични данни.

При изпълнение на това задължение необходимата информация и документи, които съдържат лични данни, се съхраняват за определни срокове.

При уреждането на правни спорове, обработката на лични данни също е наложителна.Опериране с лични данни – какви данни събираме и обработваме?

За целите на клуб по Роботика към ТУ-София се събират и обработват следните лични данни:

Три имена

ЕГН

Телефонен номер

Електронна поща

Факултетен номер

Среден обучителен успехВие ни предоставяте тези данни доброволно чрез попълване на Заявление-Декларация за записване в клуба.

В процеса на обработка на Заявлението за записване и с цел предотвратяване на злоупотреба с лични данни е възможно да бъде проверена валидността на документа Ви за самоличност.


RoboClub.BG

Студентски клуб „Роботика“ е мястото, в което всеки млад човек има възможността да се развива, учи и самоусъвършенства!

Свържете се с нас

Технически университет - София
  9027 - Офис, 9405 - Лаборатория

+359 (0) 89 373 2352

office@roboblub.bg

© RoboClub.BG. All Rights Reserved 2023